...

Privātuma politika

... Privātuma politika
Privātuma politika

(izstrādāta saskaņā ar Regulas preambulas 39. un 58. punktu, Regulas 12.panta pirmās daļas prasībām)
 

1. Definīcijas

Klients - ir jebkura fiziska persona, kura izmanto vai izmantoja DEAC pakalpojumus.

Personas dati - ir jebkura ar klientu tieši vai netieši saistīta informācija.

Apstrāde - ir jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana u.tml.).

Sabiedrība vai DEAC - SIA “DIGITĀLĀS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS CENTRS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003455216, juridiskā adrese: Rīga, Čuibes iela 17, LV 1063.

Regula - EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

2. Vispārīgā informācija

2.1. Šajā Personas datu apstrādes privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā Sabiedrība apstrādā personas datus. Šīs Politikas mērķis ir sniegt vispārējo priekšstatu un informāciju par DEAC notiekošajiem personas datu apstrādes procesiem. Politikā aprakstītā informācija paredzēta DEAC klientu un datu subjektu informēšanai par DEAC notiekošajiem datu apstrādes procesiem.

2.2. Šīs Politikas izstrādāšanas un publiskošanas mērķis nav sniegt skaidrojumu par visiem iespējamiem jautājumiem, kas varētu rasties datu subjektiem, klientiem vai trešām personām saistībā ar Sabiedrībā notiekošo personas datu apstrādi. Personas datu apstrādes procesu tiesiskai interpretācijai un skaidrojumiem jāizmanto Regula un citi tiesiskās informācijas avoti.

2.3. Sabiedrība savā darbā nodrošina Personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

2.4. Šī Politika ir piemērojama visos gadījumos, kad klients gatavojas izmantot vai jau izmanto DEAC pakalpojumus, un ir attiecināma uz to personas datu apstrādi, ko Sabiedrība veic, kā personas datu apstrādes pārzinis.

2.5. Sabiedrībā nenotiek automatizētu lēmumu pieņemšana, kuriem ir tiesiskas sekas attiecībā uz klientu vai datu subjektu.

2.6. Personas datu apstrāde DEAC notiek Eiropas Savienības / Eiropas ekonomiskas zonas teritorijā. Klientu un datu subjektu personas dati netiek sūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības / Eiropas ekonomiskas zonas.

3. Apstrādājamo personas datu kategorijas

3.1. Tām personas datu apstrādes darbībām, kurām pārzinis ir DEAC, personas dati tiek vākti no paša datu subjekta. Personas datu kategorijas, kuras DEAC apstrādā pārziņa lomā, ir:

a. Klienta identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods (identifikācijas numurs), adrese;

b. Klienta kontaktinformācija - tālruņa numurs un e-pasts;

c. Saziņas dati, kas tiek vākti, klientam sazinoties ar DEAC;

d. Dati, kas iegūti, klientam apmeklējot DEAC tīmekļa vietni;

e. Informācija no klienta datora vai ierīces, piemēram, ziņas par klienta datora vai ierīces IP adresi, operētājsistēmu, izmantoto pārlūkprogrammu;

4. Personas datu Apstrādes mērķi

4.1. Sabiedrība, kā pārzinis, veic personas datu apstrādi sekojošu mērķu sasniegšanai:

a. DEAC pakalpojumu sniegšana klientiem;

b. Ar pakalpojumu sniegšanu saistītu blakus mērķu sasniegšana (pakalpojumu reklamēšana, klientu apziņošana par jautājumiem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu u.c.);

c. Klientu apkalpošanas kvalitātes celšana un kontrole;

d. Klientu, Sabiedrības, trešo personu leģitīmo interešu aizsardzība, t.sk., lai novērstu, ierobežotu un izmeklētu DEAC pakalpojumu negodprātīgu vai prettiesisku izmantošanu vai traucējumu radīšanu tajos;

5. Personas datu Apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Sabiedrība apstrādā klientu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

a. Lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktus pienākumus;

b. Lai noslēgtu un izpildītu pakalpojuma sniegšanas līgumu;

c. Saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;

d. DEAC likumīgo (leģitīmo) interešu sasniegšanai;

6. Iespējamie Personas datu saņēmēji

6.1. Sabiedrība neizpauž trešajām personām klientu personas datus, izņemot gadījumus, kad pastāv kāds no Regula pieminētajiem datu nodošanas pamatiem, piemēram normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā ( piemēram: izmeklēšanas iestādēm, pamatojoties uz attiecīgu motivētu pieprasījumu );

7. Glabāšanas periods

7.1. Sabiedrība glabā un apstrādā Personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes mērķa sasniegšanai un kamēr pastāv viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

a. Kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;

b. Kamēr Sabiedrībai pastāv juridisks pienākums tādus datus glabāt;

c. Kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

7.2. Personas dati tiek dzēsti, kad izbeidzas augstākminētie apstākļi.

8. Klienta kā datu subjekta tiesības

8.1. Klientam saskaņā ar Regulas noteikumiem ir noteiktas tiesības, kas skar viņa personas datu apstrādi. Šīs tiesības ir:

a. Pieprasīt savu Personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

b. Iebilst pret savu Personas datu apstrādi, ja šo datu izmantošana ir balstīta uz leģitīmajām interesēm. Neskatoties uz klienta iebildumu iesniegšanu, Sabiedrība turpinās apstrādāt klienta personas datus pie nosacījuma, ka Sabiedrībai būs motivēts iemesls un pamats turpināt klienta personas datu apstrādi;

c. Prasīt savu Personas datu dzēšanu, ja Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, leģitīmajām interesēm vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem;

d. Regulā noteiktajos gadījumos prasīt ierobežot savu Personas datu apstrādi;

e. Saņemt informāciju, vai Sabiedrība apstrādā klienta Personas datus un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem.

f. Saņemt savus Personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

g. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu apstrādei.

h. Iesniegt sūdzības par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka viņa Personas datu apstrāde pārkāpj Lietotāja tiesības un intereses.

9. Kontaktinformācija

9.1. Lietotājs var sazināties ar DEAC saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par Personas datu izmantošanu rakstot uz Sabiedrības e-pasta adresi office@deac.eu vai juridisko adresi: Čuibes iela 17, Rīga, Latvija, LV-1063.

9.2. Sabiedrības Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: office@deac.eu vai Čuibes iela 17, Rīga, Latvija, LV-1063, ar norādi “DEAC datu aizsardzības speciālistam”.

10. Politikas spēkā esamība un tās grozījumi

10.1. Šī Politika pieejama DEAC tīmekļa vietnē www.deac.eu.

10.2. Sabiedrība ir tiesīga jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

deac-partners-logo
Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"), lai veiktu lietotāju atpazīšanu un uzkrātu datus par vietnes apmeklējumu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.
Aizvērt